Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Emko Emaye Yazı Tahtaları Ve Eğitim Gereçleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından çalışanlara, çalışan adaylarına, müşteri ve tedarikçiler bünyesinde görev alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket çalışanlarının istihdamının sağlanması, işe alım süreçlerinin ve insan kaynakları prosedürlerinin uygulanabilmesi, tedarikçi ve müşterilerle sözleşmesel ilişkilerin ve talep/teklif formu iletiminin sağlanabilmesi, işyerinde fiziki güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla; ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini kapsamında işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

 

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirket’in faaliyetleri çerçevesinde istihdam ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla otomatik olan veya olmayan yollarla edinilir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkerler

 

Şirket, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen koşullara uygun hareket eder ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri benimser;

 1. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması,
 2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması,

3. Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlara bağlı kalınması,

4. Kişisel verilerin gerekenden ve yasal olarak izin verilenden daha uzun bir süre ile saklanmaması.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

 

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde veri depolama ve e-mail hizmetlerinin alındığı yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Daha önce Emko’ya bildirilmiş bir email adresi varsa info@ee.com.tr adresinden email aracılığıyla, bildirilmiş bir email adresi yok ise Çakmaklı Mh. Hadımköy Yolu Cd. No:75 Büyükçekmece İstanbul adresinden posta aracılığıyla, kişisel verilerin işlenme esaslarına ilişkin her türlü bilgi talebinde bulunulabilir.

 

 

Veri Sorumlusu Sıfatıyla

Emko Emaye Yazı Tahtaları ve Eğitim Gereçleri A.Ş.

EMKO EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

 

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI VE İLKELERİMİZ

 

Sayı                : 2022/01

Tarih               : 01.12.2022

 

Emko Eğitim Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş. (“Şirket” veya “Emko”) olarak, Şirket faaliyetleri, Şirket’in taraf olduğu iş ve işlemler, istihdam süreçleri ve uyumluluk çalışmaları kapsamında Şirket yönetim kurulu tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir.

Aşağıda yer alan ilkelere, Şirketimizin hissedarları, yöneticileri, çalışanları, danışmanları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketimiz ile bağı olan tüm kişi ve kurumların uygun davranması beklenmektedir.

 • Mevzuata Uygunluk

Emko, faaliyetlerini sürdürürken her alanda yürürlükteki güncel mevzuata ve idari makam kararlarına uygun davranmayı öncelemektedir. Bu hususta yasal danışmanların ve uzmanların çizdiği çerçeve kapsamında karar süreçleri yürütülmekte Şirket faaliyetleri sürdürülmektedir.

 

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları

Emko, işe alım süreçlerinde ve personellerin istihdam süresi ve sonrasında işveren sıfatıyla yasal olarak yükümlü olduğu sorumlulukların yanı sıra, insan odaklı bir insan kaynağı politikası benimsemektedir. Emko nezdinde yürütülen işe alım süreçleri tamamen şeffaf, objektif ve profesyonel bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

 

Emko işyerinde çalışma barışının mevcudiyeti öncelikli konu olarak kabul edilmektedir. Çalışanların birbirleriyle ve işveren temsilcileri ile olan iletişim ve ilişkilerinde karşılıklı saygı ve empati esastır.

 

Ulusal ve uluslararası ilkelere uygun olarak Emko nezdinde zorla çalıştırma ve angarya söz konusu değildir. Çocuk işçiliği kesinlikle kabul edilmemekte ve stajyer, kursiyer vs. gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaşın altında kimse istihdam edilmemektedir.

 

Yabancı uyruklu personel istihdamı söz konusu olduğunda mutlaka personelin istihdamından önce yasal olarak zorunlu izin süreçleri tamamlanmakta, yetkili kurumlara doğru bilgi ve belgeler sağlanmaktadır.

 

 • İşçi Hakları ve Sendikalaşma

Emko çalışanlarının iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı haklarını kullanmaları doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde engellenmemekte veya zorlaştırılmamaktadır. Sendika üyesi olmak isteyen ya da sendikal faaliyet içerisinde bulunmak isteyen çalışanlara karşı hiçbir engelleme ya da zorlaştırıcı durum söz konusu değildir. Personellerin iş sözleşmelerinde bu hakları açıkça belirtilmektedir.

 

 • Eşitlik

Emko nezdinde her bireye eşit şekilde muamele edilmektedir. Hiç kimseye etnik kökeni, dini inanışını, hayat görüşü, yaşayış şekli, cinsiyeti veya tercihlerinden ötürü farklı bir uygulama gösterilmemektedir.

 

 • Eğitim, Tecrübe ve Uzmanlaşma

Emko işyeri, çalışanlar için çeşitli mesleklere ilişkin inceliklerin öğrenildiği, tecrübe kazanılan ve uzmanlaşılan bir müessesedir. Çalışanların eğitimi ve gelişimi için Emko tarafından her türlü imkân sağlanmaktadır.

 

 • Finansal Yükümlülükler

Emko, ticari ilişki içerisinde bulunduğu tarafların uluslararası ölçekte dürüst ticari uygulama sahibi olduklarını, kara para aklama, terörün finansmanı gibi suçlar ile bağlantılı olmadıklarını teyit etmek için gerekli özeni göstermektedir.

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

Emko işyerinde ve her türlü eklentilerinde iş sağlı ve güvenliği azami ölçüde sağlanmaktadır. İşyerinin fiziki özellikleri bu konuda yetkili uzmanlarca sık sık kontrol edilmekte, tespit edilen aksaklıklar vakit kaybetmeksizin giderilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği hususunda çalışanlara verilecek eğitimler ve yönlendirmeler hayati derecede öneme sahip olarak kabul edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda her dereceden personelin gerekli bilinç ve eğitime sahip olması için tüm tedbirler alınmaktadır.

 

 • Çevrenin Korunması

Emko, faaliyetleri sırasında çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir çevre için azami hassasiyeti göstermektedir. Bu hususta personellerin de yeterli bilince sahip olması için işyerinde geri dönüşüm uygulaması yürütülmektedir. Çevrenin korunmasına ilişkin uluslararası ölçekte kabul edilen her türlü uygulama ve yenilik Emko tarafından da hızlıca benimsenmektedir.

 

 • Veri Güvenliği

Emko gerek çalışanlarının gerekse üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve amacı dışında kullanılmaması için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmektedir. Kişisel verilere ilişkin veri işleme envanteri, imha politikası ve aydınlatma metni hazırlanmış ve tüm ilgilileri duyurulmuştur. Kişisel veri ile teması olan personeller bu hususta ayrıca eğitimden geçirilmiş olup, herhangi bir ihlalin yaşanmaması için sık sık Şirket içi denetimler ve uygulamalar yapılmaktadır.

Kişisel verilerin korunması ve veri ihlallerinin engellenmesi için bilgisayara sistemleri güçlendirilmekte ve siber saldırılara, sızıntılara karşı korunaklı hale getirilmektedir. Bu hususta uluslararası ölçekte çıkan her türlü yenilik ve yeni uygulama hızlıca benimsenmekte ve Şirket uygulamalarına adapte edilmektedir.

 

Emko Eğitim Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş.